TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER

 • Alfabe: Göktürk Alfabesi
 • Yazar: Yollug Tigin
 • Şair: Aprın Çur Tigin
 • Türk adının geçtiği metin: Orhun Abideleri
 • En uzun Türk destanı: Kırgızların Manas Destanı
 • Siyasetname: Kutadgu Bilig
 • Mesnevi türünde yazılmış eser: Kutadgu Bilig
 • Sözlük: Kaşgarlı Mahmut'un "Divanü Lügati't-Türk" adlı eseri
 • Divan sahibi sanatçı: Yunus Emre
 • Divan şairi: Hoca Dehhani
 • Çocuklar üzerine yazılmış eserler: Nabi'nin "Hayriye" ve Sümbülzade Vehbi'nin "Lütfiye" adlı eserleri
 • Sebk-i Hindi tarzının temsilcisi: Naili
 • Tezkire: Ali Şir Nevai'nin "Mecalis'ün Nefais" adlı eseri
 • Bibliyografya: Katip Çelebi'nin "Keşfi)'z-Zünun" adlı eseri
 • Hamse sahibi şair: Ali Şir Nevai
 • Süslü nesrin temsilcisi: Sinan Paşa
 • Matbaada basılan kitap: Vâni Efendi'nin Vankulu Lügati
 • Resmî gazete: 1831 'de çıkarılmaya başlanan Tak-vim-i Vekayi
 • Yarı resmî gazete: Ceride-i Havadis
 • Özel gazete: 1860'da çıkarılmaya başlayan Ter-cüman-ı Ahval
 • Noktalama işaretlerini kullanan sanatçı: İbra­him Şinasi
 • Çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa'nın, Faransız ya­zar Fenelon'dan çevirdiği "Telemak" adlı eser
 • Öykü denemesi: Emin Nihat'ın "Müsameratna-me" adlı eseri.
 • Yerli roman: Şemsettin Sami'nin "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" adlı eseri
 • Fabl çevirisi yapan sanatçı: Şinasi
 • Makale: Şinasi'nin "Tercüman-ı Ahval Mukaddi­mesi" adlı yazısı
 • Tiyatro: Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" adlı eseri
 • Atasözleri kitabı: Şinasi'nin "Durub-ı Emsal-i Os­maniye" adlı eseri
 • Edebî roman: Namık Kemal'in "İntibah" adlı eseri
 • Tarihî roman: Namık Kemal'in "Cezmi" adlı eseri
 • Mizah dergisi: Teodor Kasap ve Namık Kemal'in birlikte çıkardığı "Diyojen" adlı dergi
 • Sahnelenen tiyatro eseri: Namık Kemal'in "Vatan yahut Silistre" adlı eseri
 • Batılı anlamda eleştiri: "Namık Kemal'in "Tahrib-i Harabat" adlı eseri
 • Kadın romancı: Fatma Aliye
 • Antoloji: Ziya Paşa'nın "Harabat" adlı eseri
 • Edebî tartışma: Ziya Paşa ile Namık Kemal ara­sında olmuştur.
 • Müslüman kadın oyuncu: Afife Jale
 • Adaptasyon (uyarlama) oyun yazarı: Ahmet Vefik Paşa
 • Pastoral şiir: Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Sahra" adlı şiiri
 • Kafiyesiz şiir: Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Vali­dem" adlı şiiri
 • Edebî öykü: Ahmet Mithat Efendi'nin "Letaif-i Rivâyât" adlı eseri
 • Tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus'ul Alam
 • Köy şiiri: Muallim Naci'nin "Köylü Kızların Şarkısı" adlı şiiri
 • Psikolojik roman denemesi: Nabizade Nazım'ın "Zehra" adlı eseri
 • Köy romanı: Nabizade Nazım'ın "Karabibik" adlı eseri
 • Gerçekçi öykü: Samipaşazade Sezai'nin "Küçük Şeyler" adlı eseri
 • Realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem'in "Ara­ba Sevdası" adlı eseri
 • Aruz ölçüsüyle yazılan tiyatro: Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Eşber" adlı eseri
 • Hece ölçüsüyle yazılan tiyatro: Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Nesteren" adlı eseri
 • Edebî topluluk: Serveti-i Fünun
 • Batılı anlamda roman: Halit Ziya UşaklıgıTin "Mai ve Siyah" adlı eseri
 • Mensur şiir yazan şair: Halit Ziya Uşaklıgil
 • Psikolojik roman: Mehmet Rauf'un "Eylül" adlı eseri
 • Anjanbmanı (anlamın dizede bitmemesi ve di­ğer dizelerde devam etmesi) kullanan sanatçı:Tevfik Fikret
 • Serbest müstezadı aruzla deneyen şair: Tevfik Fikret
 • Çocuklar için yazılmış şiir kitabı: Tevfik Fikret'in "Şermin" adlı eseri
 • Edebî bildiri ile yayın hayatına giren edebiyat topluluğu: Fecr-i Ati
 • Batılı anlamda edebiyat tarihçisi: Fuat Köprülü
 • Fıkra yazarı: Ahmet Rasim
 • Dilde sadeleşmeyi savunan yayın organı: Genç Kalemler dergisi
 • Sosyolog: Ziya Gökalp
 • Serbest vezni kullanan sanatçı: Nazım Hikmet
 • Yazıya geçirilen masallar: Billur Köşk Masalları
 • En uzun süreli edebiyat dergisi:  1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi
 • İç monolog tarzı yazılmış roman: Adalet Ağaoğlu'nun "Bir Düğün Gecesi" adlı eseri
 • Post modern roman: Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar" adlı eseri
 • Yerli   çizgi   roman:   Türk  Kahramanı   Köroğlu (1953).
 • Çocuklar için çizgi roman: Kara Maske (1943).
 • Hikâyelerinde gerçek anlamda Anadolu'yu iş­leyen sanatçı: Refik Halit Karay
 • Çocuk romanı: Mahmut Yesari'nin "Bağrı Yanık Ömer" adlı eseri
 • Çocuk dergisi: Mümeyyiz (1869-1870)
 • Kabare tiyatrosu: Haldun Taner'in "Devekuşu Ka­bare Tiyatrosu" (1962)
 • Kadın opera sanatçısı: Semiha Berksoy