Divan Edebiyatı Yazarlar ve Eserleri – Toplu Liste

DİVAN EDEBİYATI YAZARLARI VE ESERLERİ

Ahmedi:    Cemşid-i Hurşit – İskendername

Ahmet Fakih:   Çarhname

Ahmet Yesevi:    Divan-ı Hikmet

Ali Şir Nevai:Mecalisü’n Nefais Muhakemetü’l Lügateyn,Mizanü’l Evzan

Aşık Çelebi: Meşairü’ş Şuara-  Şehrengiz

Aşık Paşa:  Garip-name

Aşıkpaşazade:   Aşıkpaşazade Tarihi

Babürşah:  Babür-name

Bağdatlı Ruhi: Terkib-i Bent

Baki: Divan-(Kanuni Mersiyesi)

Bayburtlu Zihni:   Sergüzeştname

Ebu’l Gazi Bahadır Han:   Şecere-i Türki

Erzurumlu İbrahim Hakkı:   Marifetname

Eşrefoğlu Rumi:   Müzekkikü’n Nüfus

Evliya Çelebi:   Seyehatname

Fuzuli: Leyla vü Mecnun Şikayetname, Beng ü Bade Hadikatü’s Süeda, Sıhhat u Maraz-  Rind ü Zahit, Hadis u Erbain, Su Kasidesi

Gülşehri:  Mantıku’t Tayr

Hacı Bayram-ı Veli:  Nutuk

Hacı Bektaş-i Veli:  Makalat

Hoca Dehhani:  Selçuklu Şehnamesi

Kaşgarlı Mahmut:  Divan-ı Lügat’it Türk

Katip Çelebi:   Fezleke, Cihannüma, Keşfü’z Zünun, Takvimü’t Tevarih

Kaygusuz Abdal:   Budalaname,Yaş-name,Dolap-name, Muğalata-name, Mesnevi-i Baba Kaygusuz

Koçi Bey:  Koçi Bey Risalesi

Mercimek Ahmet:  Kabusname

Mevlana: Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fih-i Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba

Nabi:  Hayriye, Hayrabat, Tuhfetü’l Harameyn

Naima:  Naima Tarihi

Nefi:  Siham-I Kaza

Pir-i Reis:  Kitab-ı Bahriye

Sehi Bey :   Heşt Behişt(ilk yerli tezkire)

Seydi Ali Reis:  Miratü’l Memalik

Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü’l Evliya

Sultan Veled: Mesnevi

Süleyman Çelebi:  Mevlit(Münacat-Veladet-Risalet-Mirac-Rıhlet-Dua)

Sümbülzade Vehbi:   Lutfiyye- Tuhfe- Nuhbe

Şeyh Galip:  Hüsn u Aşk

Şeyhi:  Harname, Hüsrev u Şirin

Şeyyad Hazma:  Yusuf-u Züleyha

Taşlıcalı Yahya:  Yusuf-u Züleyha, Şah u Geda

Yirmisekizinci Çelebi Mehmet:  Seferatname

Yollug Tiğin:  Bilge Kağan ve Tonyukuk Anıtı Yazarı

Yunus Emre:  Risaletü’n Nushiye

Yusuf Has HacipKutad-gu Bilig

Zamahşeri:  Mukaddimet’ül Edep

Zati:  Şems ü Pervane, Edirne Şehrengizi

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.